FIMT

BBA(GEN) ASSIGNMENT FOR THE 1ST, 3RD, 5TH SEMESTER

Semester Assignment Description Download
1st Semester Assignment of BBA(GEN) 1st Semester FIMT
3rd Semester Assignment of BBA(GEN) 3rd Semester FIMT
5th Semester Assignment of BBA(GEN) 5th Semester FIMT